Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer richten zich tot iedere bezoeker van Dolmar.nl van Makita Nederland B.V. ('Makita') en zijn van toepassing op ieder gebruik van deze Website. Lees deze voorwaarden eerst zorgvuldig helemaal door voordat je je registreert en gebruik gaat maken van deze Website.

Informatie
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de Website de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Makita iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze Website beschikbaar is.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aan de informatie die op deze Website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de informatie op deze Website, zoals teksten, (technische) tekeningen, afbeeldingen, gebruiksaanwijzingen en software berusten bij Makita en/of haar zuster-, moeder-, en dochtermaatschappijen danwel aan haar gelieerde maatschappijen.

Informatie op deze Website en in welke verschijningsvorm dan ook mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd, gedistribueerd of gedecompileerd, of op andere wijze gebruikt of geëxploiteerd te worden zonder vooraf verkregen (schriftelijke) toestemming van Makita.

Producten van derden en hyperlinks
Deze Website bevat informatie over producten van derden en verwijzing naar hyperlinks. Hoewel Makita uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud van deze informatie en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Makita aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt.

Persoonsgegevens
Makita zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar Privacy Policy. Middels acceptatie van deze algemene voorwaarden stem je voor zover nodig in met de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacy Policy. Deze Privacy Policy vindt u hier.